O nama.

Usvojen početkom 2016. godine, Zakon o informacionoj bezbednosti predvideo je osnivanje posebnih centara za prevenciju bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima u različitim sektorima. Prvi Poseban CERT u Srbiji osnovala je SHARE Fondacija, aprila 2017, kao organizacija koja se bavi sistemskim istraživanjem pravnih, društvenih i tehničkih rizika kojima su ljudska prava izložena u novom komunikacionom okruženju.

Share CERT prati i analizira pretnje po bezbednost u infrastrukturi onlajn i građanskih medija u Srbiji, pruža pomoć u prepoznavanju i prevenciji pretnji, osnažuje aktere za adekvatne odgovore na napad, obezbeđuje pravnu asistenciju u procesuiranju sajber incidenata, održava komunikaciju sa nadležnim institucijama, i drugo.

Aktivnosti Share CERT-a uključuju naučna istraživanja, edukaciju opšte javnosti, građanskih i onlajn medija, zagovaranje javnih politika u pravcu unapređenja standarda poštovanja ljudskih prava na internetu i zaštite bezbednosti, tehničke usuge u oblasti zaštite informacionih sistema, pravnu i tehničku analizu incidenata, te stručnu pomoć u njihovom saniranju i procesuiranju.

Share CERT čine stručnjaci različitih profila, od sajber forenzičara, pravnika, organizacionih i tehničkih stručnjaka, do novinara i aktivista. Sarađujemo sa organima javne uprave, predstavnicima industrije, internet i građanskim aktivistima i akademskom zajednicom, u cilju razvoja naprednih metoda i tehnologija sajber zaštite.

Posle tri godine pružanja besplatne pravne i tehničke pomoći onlajn medijima i organizacijama civilnog društva u Srbiji, SHARE Fondacija je u aprilu 2017. osniva SHARE CERT. Share Fondacija je neprofitna organizacija koja je osnovana 2012. godine, sa ciljem unapređenja ljudskih prava i sloboda u digitalnom okruženju i promovisanju pozitivnih vrednosti otvorenosti i decentralizacije Mreže, kao i slobodnog pristupa informacijama, znanju i tehnologiji. Primarne oblasti delovanja SHARE Fondacije su sloboda izražavanja na internetu, informaciona privatnost, digitalna bezbednost i otvoren pristup znanju.

Podrška projektu:

Usluge .

Prevencija

je primarna usluga SHARE CERT-a i podrazumeva uspostavljanje mere prevencije informacionih sistema. Osnovna preventivna mera jeste audit sistema od strane in house ISO 27001 sertifikovanih eksternih auditora, te identifikacija slabih karika sistema i njihovo proaktivno rešavanje. Takođe u preventivnim merama pružamo savete za specifična pitanja u oblasti bezbednosti sistema i prepoznavanja rizika i mitigaciju napada.

Reakcija

podrazumeva brz i precizan odgovor u situacijama kada su se pretnje realizovale, odnosno kad je došlo do bezbednosnog incidenta u IKT sistemu. Glavna usluga iz ove oblasti jeste aktivno učešće i komunikacija sa administratorom sistema kako bi se što pre uspostavilo normalno funkcionisanje sistema, sveobuhvatno prikupljanje digitalnih dokaza i zaštitu njihovog integriteta. U ovoj oblasti pružamo usluge forenzičke analize digitalnih dokaza i pisanje krivičnih prijava.

Edukacija

je usko povezana sa prevencijom, ali predstavlja poseban set usluga koji je mnogo uži i podrazmeva specifične treninge za različite ciljne grupe u skladu sa njihovim specifičnim potrebama. Osim treninga, u ovom setu usluga spada i diseminacija edukativnog sadržaja  u različitim formatima koji su dostupni široj javnosti. Edukativni program je baziran na bazi znanja koja je formirana iskustvom u ovoj oblasti i na podacima o incidentima iz države i regiona